Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Kallelse

MötenPosted by Kjell Svensson Wed, May 31, 2017 20:38:57
Tisdagen den 27 juni kl. 19:00 har vi Föreningsstämma i Jaktstugan (Rena).
Lägg gärna in mötet i din agenda redan nu, så att det inte blir bortglömt.
Mötet kommer också att annonseras ut i Sunnenytt inom kort.
Välkommen!

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post86

Ledningsrätt

MötenPosted by Kjell Svensson Tue, December 13, 2016 19:20:16
Här kommer protokollet från den Extra Föreningsstämman. Styrelsens förslag om Ledningsrätt antogs, så nu kommer vi inom kort att lämna in en ansökan till Lantmäteriet.
  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post85

Extra Föreningsstämma

MötenPosted by Kjell Svensson Thu, November 24, 2016 16:46:27
Styrelsen föreslår att föreningen skall upphandla "Ledningsrätt" av Lantmäteriet, se bifogade information. Vi har redan anmält intresse av detta, men frågan måste beslutas på en föreningsstämma. Eftersom vi av tidsskäl/kostnadsskäl inte kan avvakta till nästa årsmöte, så kallar vi till en "extra föreningsstämma", se bifogade kallelse.


  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post84

Styrelsemöte

MötenPosted by Kjell Svensson Thu, November 24, 2016 16:10:48
Här kommer protokollet från vårt senaste styrelsemöte.

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post83

Styrelsemöte

MötenPosted by Kjell Svensson Fri, October 07, 2016 15:55:09
Här kommer protokollet från vårt senaste styrelsemöte.

  • Comments(3)//fiber.aplung.se/#post82

Årsmöte 2016

MötenPosted by Kjell Svensson Fri, July 08, 2016 10:54:48
Bifogar protokoll från årsmötet och Verksamhetsberättelsen för 2015.  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post81

Styrelsemöte

MötenPosted by Kjell Svensson Tue, June 07, 2016 21:06:28
Här kommer protokollet från årets första styrelsemöte.  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post80

Årsmöte

MötenPosted by Kjell Svensson Tue, June 07, 2016 09:45:07
Dagens agenda enligt § 16 i våra Stadgar.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Årsavgift och andra avgifter för kommande år.
11. Val av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av ordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post79
« PreviousNext »