Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Södra Aplungens Fiber Ek. för.

Om bloggen

Syftet med bloggen är att ge medlemmarna och andra intressenter möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen. Alla medlemmar skall också kunna göra inlägg, ställa frågor och komma med synpunkter på föreningens arbete.

Årsmöte

MötenPosted by Kjell Svensson Tue, June 07, 2016 09:45:07
Dagens agenda enligt § 16 i våra Stadgar.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Årsavgift och andra avgifter för kommande år.
11. Val av antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av ordförande.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna!
Styrelsen

  • Comments(0)//fiber.aplung.se/#post79